matterhorn.jpg

 

Graderingsmetodik

ESG-fondgradering

 

Vad mäter ESG-fondgraderingen?

 

EESG-graderingen mäter förmågan för underliggande fondinnehav att hantera viktiga medel- till långsiktiga risker och möjligheter som uppkommer från miljömässiga, sociala och styrande faktorer. Den syftar till att tillhandahålla insyn på fondnivå för att hjälpa investerare att bättre förstå och mäta den totala portföljens ESG-egenskaper samt rangordna eller granska fonder utifrån en mängd olika ESG-exponeringskategorier. Det

 

Vad är ESG-fondgraderingens egenskaper och hur beräknas den?

 

yourSRI använder data från MSCI ESG Research, en ledande leverantör av ESG-graderingar och undersökningar, för att skapa graderingen på fondnivå. Vi använder vår samarbetspartners gradering och forskning som omfattar över 7 000 företag (11 000 totala emittenter inklusive dotterbolag) och mer än 350 000 aktier och räntebärande värdepapper, för att skapa ESG-poäng och mätvärden för cirka 27 000 flerfondsklasser, förvaltade och börshandlade fonder, över hela välden. Detta representerar cirka 97 % av förvaltat kapital för alla fonder som är registrerade för försäljning på de stora europeiska marknaderna.

 

Graderingsprocessen för en fond sker i två steg: Först får varje fond i täckningsuniversumet ett övergripande ESG-kvalitetspoäng för fonder och en gradering (0–10 respektive CCC-AAA) samt en miljömässig, social och styrande poäng (0–10). Det övergripande ESG-kvalitetsresultatet för fonder summerar ESG-poäng på emittentnivå för att ge investerare en indikation avseende den totala ESG-kvaliteten för en fonds underliggande innehav.

 

Som ett andra steg beräknas en procentuell rankning med hjälp av varje fonds övergripande ESG-poäng. Denna relativa rankning mäter hur en fonds poäng står i relation till andra fonder inom samma peer-grupp. Procenttalet representerar andelen av fonder i en fonds peer-grupp med en ESG-poäng som motsvarar eller är lägre än fondens ESG-poäng och illustreras av yourSRI ESG-diamanter. För att få en hög tillförlitlighet i bedömningen av en fonds totala ESG-poäng, kräver vi att 60% eller mer är täckt av fondens underliggande innehav. Peer-grupper för fonder baseras på Lipper Global Classification. En global percentil rankning (som täcker alla fonder inom yourSRI-universumet) finns också tillgänglig som referensmaterial.

Klimatfondgradering

 

Vad mäter klimatfondgraderingen?

 

Klimatfondgraderingen gör det enkelt för investerare att förstå fondernas exponering för långsiktiga klimatrisker och låter dem integrera klimatpåverkan i sina investeringsbeslut. Det är den första graderingen som ger en helhetsbedömning av en fonds klimatrelaterade risker och möjligheter.

 

 

Vad är klimatfondgraderingens egenskaper och hur beräknas den?

 

yourSRI använder Climetrics gradering och metodik för att bedöma investeringsfondernas klimatpåverkan. Climetrics utvecklades av två erkända klimatexperter: ideella CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) och ISS-Ethix Climate Solutions, en del av den ansvarstagande investeringsförlängningen av Institutional Shareholder Services Inc.

 

Climetrics poängsystem baseras på tre delar: en fonds portföljinnehav, dess investeringspolicy och kapitalförvaltarens styrning. Detta för att bedöma varje fonds fullständiga investeringsprocess. Det går utöver en ögonblicksanalys genom att värdera fonder över en tolvmånadersperiod:

   

   

   

  Portföljinnehavspoänget speglar klimatpåverkan från företag som innehas av fonden över tid. Med användning av CDP-data, går det långt bortom en mätning av koldioxidavtryck. Investeringsföretag analyseras holistiskt med användning av framåtblickande mätvärden. Detta inkluderar deras klimatupplysningar, hanteringsmetoder (som långsiktig målinställning) samt deras exponering för grön och brun energiteknik.

   

   

  Ledningens innehavspoäng bedömer en chefs nivå avseende offentliga åtgärder för klimatförändringar. Climetrics ser på allmän information över fem distinkta kategorier som t.ex. information om klimatförändringar och kollektivt engagemang.

   

   

  Investeringspoängresultatet belönar fonder med en explicit ESG-policy och de som bär en europeisk SRI-etikett.

   

  Baserat på detta beräknas en total klimatpoäng för varje fond, som sedan jämförs med alla inkluderade fonder (global percentil ranking). Den slutliga graderingen representeras av en 1–5-bladsgradering där 5-bladsgraderingen är bästa möjliga. För att få en Climetrics-gradering måste minst 60 % av fondens förvaltade tillgångar bedömas utifrån företagsspecifika värden. 5-bladsgraderade fonder måste följa strikta tröskelkriterier.

   

  Jämfört med det totala universumet, måste höggraderade fonder i allmänhet ha en mycket högre fördelning av koldioxideffektiva företag och investera i företag med bättre klimatförvaltning. Likaså ska deras direkta exponering av fossila bränslen vara mycket lägre. Kapitalförvaltaren ska visa starka offentliga insatser för att integrera klimatförändringar i styrnings- och investeringsprocesserna. 5-bladiga fonder är bättre anpassade till en koldioxidsnål ekonomi och mindre utsatta för framtida koldioxidrisker.

   

   

  Climetrics metodik